(проект)

автор Олександр Фокін

Image

Розділ 7

УРЯД КИЇВСЬКОЇ РУСІ.
ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 118.  Уряд Київської Русі є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Великий князь Київської Русі є главою виконавчої влади в країні. Уряд Київської Русі очолюється Великим князем і підконтрольний та підзвітний лише йому.

Уряд Київської Русі у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами Київської Русі, а також указами Великого князя Київської Русі.

Стаття 119. До складу Уряду Київської Русі, окрім Великого князя, входять віце-прем’єр Уряду та міністри.

Весь склад Уряду призначається указом Великого князя Київської Русі і може бути частково або повністю відправлений у відставку таким же чином. Віце-прем’єр Уряду керує роботою апарату Уряду Київської Русі.

Стаття 120.  Уряд Київської Русі складає повноваження лише перед новообраним Великим князем Київської Русі.

Уряд Київської Русі, який склав повноваження перед новообраним Великим князем Київської Русі, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Уряду Київської Русі.

Стаття 121. Уряд Київської Русі:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність Київської Русі, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів Київської Русі, актів Великого князя Київської Русі;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони здоров’я та природного середовища, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку Київської Русі;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

6) щорічно розробляє проект закону про Державний та окремий соціальний бюджети Київської Русі і забезпечує їх виконання.

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки Київської Русі, громадської безпеки, боротьби зі злочинністю;

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі Київської Русі, а також митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

10) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

11) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами Київської Русі.

Стаття 122. Уряд Київської Русі розробляє та обчислює окремий соціальний бюджет держави. Соціальний бюджет – окремий від загально державного бюджету кошторис, мета якого – фінансуванняу повному обсязі  конституційних норм, пов’язаних з розвитком та соціальним захистом людини. Наповнюється виключно з фінансових джерел від використання загальнодержавних суспільних природних ресурсів.

Його створення підтверджує та гарантує:

1) причетність кожної людини до суспільних багатств країни та визначення долі кожного громадянина вкупі з правом розпоряджатися нею;

2) отримання кожною людиною персоніфікованого права на свою частку наповненого рентними платежами соціального бюджету;

3) можливістю отримання кожною людиною гарантій, що її найкритичніші життєві проблеми будуть профінансовані коштом цієї частки, а саме: власне здоров’я і здоров’я родини, особиста освіта, освіта дітей, якість щоденного життя – комунальні питання та екологічний захист середовища місця проживання;

4) заснування законодавчого механізму розподілу усіх рентних надходжень до соціального бюджету з метою відрегулювання рівних прав людей на отримання зиску від використання землі та інших державних скарбів як суспільної власності.

Стаття 123. Уряд Київської Русі в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Акти Уряду Київської Русі підписує Великий князь Київської Русі як керівник Уряду, або віце- прем’єр Уряду за дорученням Великого князя Київської Русі.

Стаття 124. Виконавчу владу в регіонах і районах країни, місті Києві здійснюють виконавчі адміністрації місцевих депутатських зборів.

Склад місцевих виконавчих адміністрацій формують місцеві депутатські збори.

Голови місцевих виконавчих адміністраційобираються на посаду і звільняються місцевими депутатськими зборами.

Голови місцевих виконавчих адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Великий князем і Урядом Київської Русі, підзвітні та підконтрольні контролюючим органам виконавчої влади вищих рівнів.

Місцеві виконавчі адміністрації підзвітні і підконтрольні місцевим депутатським зборам у частині повноважень, делегованих їм самими зборами.

Місцеві виконавчі адміністрації також підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищих рівнів.

Рішення голів місцевих виконавчих адміністрацій, що суперечать Конституції та законам, іншим актам законодавства Київської Русі, можуть бути відповідно до закону скасовані Великий князем Київської Русі або рішенням місцевих депутатських зборів, які їх сформували.

Стаття 125. Місцеві виконавчі адміністрації на власній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів Київської Русі, актів Великого князя Київської Русі, Уряду Київської Русі, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних регіональних, міських і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними депутатськими зборами повноважень.

Стаття 126. Представник Великого князя Київської Русі у регіоні є повноважним представником вищих органів державної влади. Наглядає та відповідає за провадження державної ідеології розвитку, внутрішньої соціальної політики та економіки у ввіреному регіоні.

Контролює дії та рішення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування згідно наданих йому повноважень. У разі невідповідності таких рішень Конституції та чинному законодавству, призупиняє такі своїм рішенням, з одночасним негайним зверненням до Великого князя Київської Русі та суду.

Стаття 127. Члени Уряду Київської Русі, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Організація, повноваження і порядок діяльності Уряду Київської Русі, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами Київської Русі.

Реєстрація членства у Кооперативному русі «Напрям»
Image
«Нове майбутнє України»
Image